Day: September 7, 2021

Properties of saffron: reduce anxiety خواص زعفران: کاهش اضطرابProperties of saffron: reduce anxiety خواص زعفران: کاهش اضطراب

خواص زعفران: کاهش اضطراب .یکی از خواص زعفران که بسیار شناخته شده و معروف است،  از بین بردن افسردگی خفیف و بهبود خلق در کسانی است که به طور منظم آن را مصرف می کنند Properties of saffron: reduce anxiety One of the well-known properties of saffron is to eliminate mild depression and improve mood […]